Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii prowadzona jest terapia indywidualna uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

 1. Na terapię przyjmowane są osoby zgłaszające się z problemem nadużywania substancji psychoaktywnych innych niż alkohol:
  • pełnoletnie - kierowane przez sąd, kuratorów sądowych, policję, bądź zgłaszające się z własnej inicjatywy;
  • niepełnoletnie - kierowane przez pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych, zgłaszane przez rodziców lub zgłaszające się z własnej inicjatywy.

   W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda na terapię rodziców (opiekunów prawnych) oraz ich współpraca w trakcie terapii.

   Z terapii indywidualnej mogą korzystać również osoby po ukończonej terapii stacjonarnej.

 2. Na terapię nie przyjmuje się osób:
  • będących w ciągu opiatowym;
  • w stanach psychotycznych;
  • wymagających natychmiastowej hospitalizacji; osoby takie zostają poinformowane o konieczności podjęcia przez nie leczenia lub konsultacji z lekarzem specjalistą.

 3. Osoby, które przerywają terapię z powodu łamania abstynencji informowane są o konieczności podjęcia terapii stacjonarnej. Osobom tym udostępniane są adresy ośrodków, umożliwia im się również kontakt telefoniczny z wybranymi ośrodkami.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą być zobowiązane do terapii stacjonarnej decyzją sądu (po wniosku rodziców lub opiekunów prawnych).

 5. W przypadku zerwania kontraktu przez klienta:
  • pełnoletniego - terapeuta nie ma obowiązku informowania o tym fakcie organu kierującego klienta, ani nie pozyskuje innych informacji dotyczących klienta;
  • niepełnoletniego - terapeuta informuje o tym fakcie rodziców lub opiekunów prawnych.

 

 

Terapeuci nie są biegłymi  sądowymi, w związku z tym nie przeprowadzają badań na zlecenie sądu (ani innych podmiotów), nie wydają również opinii dotyczących uzależnienia klientów. Wydaje się jedynie zaświadczenie o uczestniczeniu w terapii.

 

Terapię prowadzi:

 • terapeuta uzależnień  Maria Pokoj
zamknij