Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Osoby przebywające w ośrodku są zobowiązane m.in. do:

 • udziału w społecznościach, na której omawiane są sprawy dotyczące wszystkich mieszkanek
 • przestrzegania ciszy nocnej
 • utrzymywania porządku i czystości w pomieszczeniach, wykonywania dyżurów porządkowych
 • dbania o higienę osobistą,
 • przestrzegania zakazu palenia na terenie schroniska,
 • przechowywania, przygotowywania i spożywania posiłków w miejscu do tego wyznaczonym,
 • zachowywania się zgodnie z zasadami współżycia społecznego,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych, oraz norm prawnych i etyczno-moralnych,
 • podejmowania działań zmierzających do poprawy ich sytuacji materialno-bytowej, a w konsekwencji - do usamodzielnienia.

 

Na terenie ośrodka nie wolno:

 • stosować jakichkolwiek form przemocy, używać wulgaryzmów,
 • posiadać, spożywać lub przebywać pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych,
 • palić papierosów,
 • spożywać posiłków poza miejscem do tego wyznaczonym,
 • pozostawiać dzieci bez opieki (jeśli opiekuje się nimi inna mieszkanka, obie kobiety wypisują stosowne oświadczenie),
 • przyjmować osób z zewnątrz w pomieszczeniach ośrodka lub innych miejscach budynku do tego celu nie wyznaczonych.

 

Nagminne nieprzestrzeganie powyższych zasad może skutkować wydaleniem z ośrodka.

 

Mieszkanka w ciągu miesiąca może opuścić ośrodek  maksymalnie na 4 noce. W uzasadnionych sytuacjach, na jej pisemną prośbę, możliwe jest przedłużenie nieobecności. W przypadku, gdy mieszkanka zamierza nie nocować w ośrodku, zobowiązana jest do podania miejsca pobytu. Nieuzasadniona nieobecność, przekraczająca 24 godziny jest równoznaczna z rezygnacją z uprawnień do pobytu w OIKiP.


Mieszkanki zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu Porządkowego  z którym zapoznają się w podczas przyjęcia do ośrodka.

zamknij