Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

2018-06-12

KLAUZULA INFORMACYJNA OIKIP

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku z siedzibą przy ul. Chrobrego 16, 44-200 Rybnik, e-mail: sekretariat@oikip.rybnik.pl ;

 2. inspektorem ochrony danych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku jest Pan Piotr Karcz, e-mail: piotrmariusz.karcz@gmail.com ;

 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora jako organu publicznego w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, w tym: przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wychowaniu w trzeźwości, zapewnieniu pomocy społecznej, zapewnienia ciągłości działania placówki.

 4. Podstawy prawne przetwarzania:

  - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

  - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

  - Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

  - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

  - Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

  - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

  - Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

  - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

   

 5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz firmy i osoby, z którymi współpracuje Administrator w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów;

 6. Praca pracowników OIKIP zgodnie z wymogami ustawowymi podlega superwizji;

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca upływu okresu archiwizacji poszczególnych dokumentów, nie dłużej niż przez okres 25 lat;

 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. Żądanie powinno zostać wyrażone w formie pisemnej;

 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia pomocy ze strony OIKiP w Rybniku;

 11. W sytuacji odmowy podania danych osobowych przez osobę w stanie zagrożenia zdrowia i/lub życia pracownicy OIKiP w Rybniku są zobowiązani do pomocy ograniczającej się do wezwania pogotowia ratunkowego lub innych służb w celu ochrony zdrowia i życia.

 12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie nie będzie stosowane do przetwarzanych danych.

 

zamknij