Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku


Data publikacji strony internetowej: 2008-11-03

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2008-11-03


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Widoczny fokus.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-28.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Alicja Pysz - Sebastian, sekretariat@oikip.rybnik.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32/422 5639. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku OIKiP prowadzi jedno główne wejście od ul. Chrobrego. Do wejścia głównego wiodą dwa zewnętrzne stopnie oraz podjazd dla wózków. Przy drzwiach wejściowych zainstalowany jest domofon. Drzwi otwierane ręcznie .
Pomieszczenia ośrodka znajdują się w podziemiu oraz na 3 kondygnacjach budynku
piwnica ( magazyn środków chemicznych, warsztat konserwatorów, pomieszczenie sprzątaczek, pralnia i suszarnia mieszkanek )
parter ( magazyn środków biurowych, wc dla klientów, kuchnia mieszkanek i jeden gabinet )
I piętro ( sekretariat, księgowość, dyrekcja, sala grupowa, wc i kuchnia pracowników, serwerownia oraz 6 gabinetów )
II piętro ( pokoje i 3 łazienki mieszkanek, świetlica oraz biuro schroniska )

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
Korytarze nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma windy.
W budynku brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie ośrodka brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Ośrodek objęty jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring swoim zasięgiem obejmuje korytarze, sekretariat, poczekalnie oraz teren wokół budynku.
Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
Pracownicy ośrodka nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

zamknij